Pranešimas apie valstybės įmonės „Visagino energija“ valdybos narių atranką

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiValstybės įmonė „Visagino energija" skelbia kandidatų atranką užimti įmonės valdybos nario pareigas

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė: Valstybės įmonė „Visagino energija", buveinė - Taikos pr. 26A, LT-31002 Visaginas. Įmonės kodas 110087517.

Adresas, kuriuo kandidatai turi pateikti dokumentus: registruotu laišku - Taikos pr. 26A, LT-31002 Visaginas, a.d. Nr. 3; asmeniškai - Administracinis pastatas Nr. 3001, 200 kabinetas, Dūkšto kelias 17, Visagino savivaldybė; el. paštu d_rasteniene@visaginoenergija.lt

Atrankos būdas: pokalbis.

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į valdybos narius: 4 metai.

Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

     1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

     2.  būti nepriekaištingos reputacijos;

     3. būti nesusijusiu su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. vadovaujamojo darbo patirtis;

2.  patirtis energetikos sektoriuje;

3. strateginio valdymo kompetencija (planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė ir vertinimas);

4.  finansų valdymo patirtis;

5. per pastaruosius 5 metus asmuo neturi būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

6. asmuo negali būti valstybės įmonės „Visagino energija" vadovu ir paskutinius 5 metus neturi būti ėjęs šių pareigų;

7. asmuo negali būti valstybės įmonės „Visagino energija"  darbuotoju ir darbo teisiniais santykiais su šia įmone neturi būti susijęs paskutinius 3 metus;

8. asmuo negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko valstybės įmonės „Visagino energija" auditą, vadovu arba darbuotoju.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

     1.  kandidato paraiška tapti įmonės valdybos nariu (1 priedas);

     2.  gyvenimo aprašymas;

     3.  kandidato sąžiningumo deklaracija (2 priedas);

     4.  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

     5.  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

     6. kiti reikalingi pateikti dokumentai, patvirtinantys atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams valdybos nariams (atrankos komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų).

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas. Kandidatai teikia dokumentus valstybės įmonei „Visagino energija" 20 dienų nuo viešo paskelbimo dienos.

Valstybės įmonės „Visagino energija" kontaktinis asmuo - kanceliarijos vedėja Daina Rastenienė, tel. (8 386) 25906, mob. tel. 8 656 09908, el paštas d_rasteniene@visaginoenergija.lt, pavaduojantis asmuo - ryšių su visuomene specialistė Olga Melnik, tel. (8 386) 25920,  mob. tel. 8 656 09767,el. paštas info@visaginoenergija.lt

Kandidatų paraiškos tapti valdybos nariu pateikimo tvarka. Kandidatas dokumentus valstybės įmonei „Visagino energija" gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Dokumentus įmonėje priima ir papildomą informaciją teikia aukščiau paminėtas valstybės įmonės „Visagino energija" kontaktinis asmuo. Kandidatų pateiktų dokumentų priėmimas vykdomas LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631  „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto aprašo  III skyriuje nustatyta tvarka.

Skelbimo priedai