Valdyba

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

LR ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 4-338 patvirtinti Įmonės nauji įstatai. Įmonės valdymo organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kolegialus valdymo organas - Įmonės valdyba ir vienasmenis valdymo organas - Įmonės vadovas. LR ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo" ketveriems metams buvo paskirti trys valdybos nariai. LR ūkio ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 4-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr.4-590 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo" pakeitimo" du valdybos nariai buvo atšaukti. 2017 m. gegužės mėnesį trečias valdybos narys pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Nauji Įmonės valdybos nariai nepaskirti. 

VĮ „Visagino energija", vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo" skyrė 2337 eurų atlygį už 2016 m. valdybos narių veiklą valstybės įmonės valdyboje.