Pranešimas apie valstybės įmonės „Visagino energija“ valdybos narių atranką

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti2017-02-17 

Valstybės įmonė „Visagino energija" (toliau - įmonė) skelbia kandidatų - valstybės tarnautojų - atranką eiti dviejų įmonės valdybos narių pareigas.

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė: Valstybės įmonė „Visagino energija", įmonės kodas 110087517, buveinė, adresu: Taikos pr. 26A, LT-31002 Visaginas.

Adresas, kuriuo kandidatai turi pateikti dokumentus: registruotu laišku - Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, LT-31002 Visaginas; asmeniškai - Administracinis pastatas Nr. 3001, 207 kabinetas, Dūkšto kelias 17, Karlų km., Visagino savivaldybė; el. paštu visagino_energija@visaginoenergija.lt.

Atrankos būdas: pokalbis.

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į valdybos narius: iki valdybos kadencijos pabaigos (2019 m. rugsėjo 22 d.).

Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti nepriekaištingos reputacijos;
3. būti nesusijusiu su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti vadovaujamojo darbo patirties;
2. turėti strateginio valdymo kompetencijos (planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė ir vertinimas);
3. turėti finansų valdymo patirties;
4. per pastaruosius 5 metus asmuo neturi būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
5. asmuo negali būti VĮ „Visagino energija" vadovu ir paskutinius 5 metus neturi būti ėjęs šių pareigų;
6. asmuo negali būti VĮ „Visagino energija" darbuotoju ir paskutinius 3 metus su šia įmone neturi būti susijęs darbo teisiniais santykiais;
7. asmuo negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko VĮ „Visagino energija" auditą, vadovu arba darbuotoju.
8. turėti darbo su valstybės ir savivaldybės valdomomis įmonėmis patirties.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. kandidato paraiška tapti įmonės valdybos nariu (1 priedas);
2. gyvenimo aprašymas;
3. kandidato sąžiningumo deklaracija (2 priedas);
4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
6. kiti reikalingi pateikti dokumentai, patvirtinantys atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams valdybos nariams (atrankos komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų).

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas: kandidatai valstybės įmonei „Visagino energija" dokumentus teikia 20 dienų nuo viešo paskelbimo dienos.

Valstybės įmonės „Visagino energija" kontaktinis asmuo - kanceliarijos vedėja Daina Rastenienė, tel. (8 386) 25906, mob. tel. 8 656 09908, el. paštas visagino_energija@visaginoenergija.lt, pavaduojantis asmuo - ryšių su visuomene specialistė Olga Melnik, tel. (8 386) 25920,  mob. tel. 8 656 09767,el. paštas info@visaginoenergija.lt

Kandidatų paraiškos tapti valdybos nariu pateikimo tvarka. Kandidatas dokumentus valstybės įmonei „Visagino energija" gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Dokumentus įmonėje priima ir papildomą informaciją teikia aukščiau paminėtas valstybės įmonės „Visagino energija" kontaktinis asmuo. Kandidatų pateiktų dokumentų priėmimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631  „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto aprašo  III skyriuje nustatyta tvarka.

Skelbimo priedai