Apie Valstybės įmonės „Visagino energija“ nepriklausomo valdybos nario atranką

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiValstybės įmonė „VISAGINO ENERGIJA“ (toliau – įmonė), įmonės kodas 110087517, buveinės adresas: Taikos pr. 26A, LT-31002 Visaginas, pakartotinai skelbia kandidato atranką įmonės nepriklausomo valdybos nario, turinčio ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, žinių, pareigoms užimti.

Adresas, kuriuo kandidatai turi pateikti dokumentus: registruotu laišku  Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, LT-31002 Visaginas; asmeniškai – administracinis pastatas Nr. 3001, 207 kabinetas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė; el. paštu visagino_energija@visaginoenergija.lt.

Įmonės interneto svetainės adresas http://www.visaginoenergija.lt

Nuorodos internete į įmonės strategiją ir skelbimą:

http://www.visaginoenergija.lt/index.php?id=1189

http://www.visaginoenergija.lt/index.php?id=1493 

Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie įmonę http://www.vkc.sipa.lt/imones

Atrankos būdas: pokalbis.

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į valdybos narius: 4 metai.

Kandidatas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.  būti nepriekaištingos reputacijos;

3. būti nesusijusiam su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

Kandidatas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, žinių, vietą asmuo turi turėti 3 metų darbo šioje ūkio šakoje patirties ir aukštąjį išsilavinimą, susijusį su šia ūkio šaka; vadovaujamojo darbo patirties.

Nepriklausomumo kriterijai

1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti valstybės įmonės VĮ „VISAGINO ENERGIJA“  vadovu, darbuotoju ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat neturi būti gavęs per paskutinius 3 metus atlyginimo iš įmonės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per paskutinius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su valstybės įmone „VISAGINO ENERGIJA“ nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, vadovas ar kolegialaus organo narys;

3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko įmonės auditą, partneriu, vadovu, audito įmonės kolegialaus organo nariu ar darbuotoju;

4.  kandidatas neturi būti ėjęs įmonės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

5. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, kuri yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6. kandidatas negali būti įmonės kolegialaus organo nariu, jei jis yra 3 ir daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (pridedama);

2. gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba);

3. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus;

4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

5. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas: kandidatai įmonei dokumentus teikia  
iki 2018 m. balandžio 28 d.

Valstybės įmonės „VISAGINO ENERGIJA“ kontaktinis asmuo – kanceliarijos vadovė Daina Rastenienė, tel. (8 386) 25 906,  mob. tel. 8 656 09 908, el. p. d_rasteniene@visaginoenergija.lt,  pavaduojantis  asmuo  –  ryšių  su  visuomene  specialistė  Olga  Melnik,  tel.  (8 386)  25 920, mob. tel. 8 656 09 767, el. paštas info@visaginoenergija.lt

Kandidatų paraiškos tapti valdybos nariu pateikimo tvarka. 

Kandidatai į įmonės nepriklausomą valdybos narį bus parenkami Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Skelbimo priedai

Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija