UAB „Visagino energija“ pranešimas dėl projekto „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas"" buvo skirtas finansavimas UAB „Visagino energija" projektui Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba" Bendra projekto vertė - 6 543 300,00 Eur, iš jų 3 785 806,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

 

  • Projekto tikslas - įrengti 1,25 MW elektros galios ir apie 6 MW šilumos galios didelio efektyvumo kogeneracinę biokuro elektrinę UAB „Visagino energija" Šiluminės katilinės teritorijoje adresu Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino sav.
  • Projektu siekiama sumažinti priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų kainų, mažinti šilumos vartotojams tiekiamos šilumos energijos kainų augimo tempą, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir išlaikyti centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos konkurencingumą bei aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą, įgyvendinant bendrovės strateginiuose planuose keliamus tikslus. 
  • Projektas atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių, akcentuojama kogeneracijos ir centralizuoto šilumos tiekimo svarba didinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą. 
  • Planuojama, kad naujoji kogeneracinė elektrinė gamins apie 40 GWh šilumos energijos ir apie 8 GWh elektros energijos per metus. Šilumos gamyba kogeneracinėje elektrinėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o šiltuoju metų laikotarpiu padengs visą Visagino CŠTS šilumos energijos poreikį, kas leis stabilizuoti šilumos kainą galutiniam vartotojui. Pagamintą elektros energiją (išskyrus sunaudojamą kogeneracinės elektrinės savoms reikmėms) planuojama parduoti rinkos sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o jeigu bus sudaryta teisinė galimybė - panaudoti visų bendrovės objektų / gamybinių padalinių maitinimui, taip mažinant atitinkamų paslaugų savikainą, o tuo pačiu - ir kainą.
  • Projekto įgyvendinimui yra pritarusi Visagino savivaldybės taryba ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
  • Projektą „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba" planuojama įgyvendinti iki 2023 m.
  • 2020 m. planuojamas finansavimo sutarties pasirašymas, technines dokumentacijos paruošimas, viešųjų pirkimų procedūrų pradžia.

 

UAB „Visagino energija"