Elektros energijos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

                                  •I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia VĮ „Visagino energija" elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarka (toliau - Tvarka) nustatomi visuomeniniai elektros energijos tarifai, elektros energijos skirstymo paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka VĮ „Visagino energija" elektros energijos vartotojams.

•II.    VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

VĮ „Visagino energija" - skirstomojo tinklo operatoriaus ir visuomeninio tiekėjo veiklas vykdanti įmonė.

Tarifas - vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų, diferencijuotas pagal laiko intervalus arba dvinaris.

Tarifų planas - galios ir energijos dedamųjų kainų derinys, kurį gali rinktis vartotojas.

Vienos laiko zonos tarifas - vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) vienanarė kaina visą parą.

Dviejų laiko zonų tarifas - tarifas, susidedantis iš dieninio bei naktinio, šeštadienio ir sekmadienio tarifų.

Dieninis tarifas - vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina nuo 7.00 val. iki 23.00 val. savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai).

Šiame ir tolimesniuose punktuose nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos ir nekeičiamas įvedus vasaros ar žiemos laiką.

Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas - vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina nakties metu nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą.

Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas - susideda iš elektros energijos tarifų, diferencijuotų pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, vidutinių, maksimalių apkrovų metu bei šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis) intervalus.

Maksimalių apkrovų laiko intervalai - maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra:

•-       spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;

•-        balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;

•-        gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų  ir  šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių  laiko intervalus.

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus.

Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

Dvinaris tarifas - galios dedamosios ir energijos dedamosios (vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų arba diferencijuotos pagal laiko zonų intervalus) derinys.

Energijos dedamoji - vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina (galimi variantai - vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų ir diferencijuota pagal laiko intervalus).

Galios dedamoji - vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) mėnesinė kaina.

Leistinoji naudoti galia - didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš RST tinklų bet kuriuo metu elektros energijos pirkimo-pardavimo vietoje. Leistinoji naudoti galia nurodama RST vartotojui išduotame techninių sąlygų įvykdymo apraše, o jas įvykdžius elektros energijos pirkimo - pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, nuosavybės ribų aktuose ir kituose dokumentuose.

Švenčių dienos - Sausio 1 - oji,  Vasario 16-oji,  Kovo 11 - oji,  Gegužės 1 - oji,  Birželio 24 - oji,  Liepos 6 - oji, Rugpjūčio - 15 oji,  Lapkričio 1 - oji,  Gruodžio 25, 26 - oji.

Žemoji įtampa - priskiriama iki 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinioji įtampa - priskiriama 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.

Aukštoji įtampa - priskiriama 110 kV vardinė įtampa.

      Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir/ar kituose teisės aktuose.

•III. VARTOTOJŲ GRUPĖS

3. Visi VĮ „Visagino energija"  aptarnaujamoje teritorijoje esantys elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:

3.1. pirmosios grupės vartotojai - gyventojai, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (daugiabučio/bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams; individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams; vasarnamiams; sodų sklypams; garažams asmeniniams automobiliams laikyti);

3.2 antrosios grupės vartotojai - vartotojai (išskyrus pirmosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia yra iki 30 kW (imtinai);

3.3. trečiosios grupės vartotojai - vartotojai (išskyrus pirmosios ir antrosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia yra didesnė negu 30 kW.

IV. VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS

PIRMOSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

4. Pirmosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, visuomeninės elektros energijos kainos:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

be PVM

su PVM

4.1. Vienos laiko zonos tarifas:

4.1.1. gyventojams

ct/kWh

31,1

37,0

4.1.2. gyventojams, naudojantiems elektros virykles*

ct/kWh

27,7

33,0

4.1.3. gyventojams, sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau

ct/kWh

26,1

31,0

4.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

4.2.1. dieninis gyventojams

ct/kWh

35,3

42,0

4.2.2. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio gyventojams

ct/kWh

21,0

25,0

4.2.3. dieninis tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles*

ct/kWh

30,3

36,0

4.2.4. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles*

ct/kWh

18,5

22,0

4.2.5. dieninis tarifas gyventojams, sunaudojantiems per metus 12000     kWh ir daugiau

ct/kWh

29,4

35,0

4.2.6. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau

ct/kWh

17,6

21,0

     

*) taikomas parašiusiems prašymą gyventojams, kuriems yra suteikta 7 kW ar didesnė leistinoji naudoti galia bei kurių butuose ar gyvenamuosiuose namuose yra stacionarios elektros viryklės, numatytos namų projektuose arba sumontuotos pagal VĮ „Visagino energija" išduotas technines sąlygas. Gyventojams, kuriems iki šios tvarkos įsigaliojimo yra taikomi tarifai naudojantiems elektros virykles, papildomo prašymo VĮ „Visagino energija" dėl šių tarifų taikymo pateikti nereikia.

5. Pirmosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų, visuomeninės elektros energijos kainos:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

be PVM

su PVM

5.1.

Vienos laiko zonos tarifas gyventojams:

ct/kWh

23,5

28,0

5.2.   Dviejų laiko zonų tarifas:

 

dieninis gyventojams

ct/kWh

26,9

32,0

naktinis, šeštadienio ir sekmadienio gyventojams

ct/kWh

16,0

19,0

      

 

6. Vadovaujantis 1990-11-19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 278p. VĮ „Visagino energija" veiklos teritorijoje gyventojams taikomi tarifai 50 procentų mažesni už nustatytus Lietuvos Respublikoje.

7. Pirmosios grupės vartotojų tarifai netaikomi juridiniams asmenims, išskyrus Tvarkos 9, 10 ir 31 punktuose nurodytus atvejus.

8. Pirmosios grupės vartotojai gali Tvarkos 32 punkte nustatyta tvarka pasirinkti vienos laiko zonos arba dviejų laiko zonų tarifus.

9. Pirmosios grupės vartotojų tarifai taikomi ir elektros energijai, kuri yra tiekiama socialinės globos įstaigų pastatams ar patalpoms, kurių paskirtis pagal statinio teisinę registraciją nurodoma kaip „gyvenamoji" - vaikų, senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų asmenų socialinės globos įstaigoms, klebonijoms, vienuolynams.

Šiame punkte nurodytiems juridiniams asmenims taikomi 4 punkto lentelės 4.1.1. ar 4.2.1. ir 4.2.2. papunkčiuose nustatyti tarifai.

10. Sodininkų bendrijoms, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms, perkančioms elektros energiją iš VĮ „Visagino energija" žemosios įtampos tinklų per bendrą apskaitą ir perparduodančioms ją pirmosios grupės vartotojams, o taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijoms, bendro naudojimo objektų administratoriams, jungtinės veiklos partneriams ir pan., perkantiems elektros energiją daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš VĮ „Visagino energija" žemosios įtampos tinklų per bendrą apskaitą, taikoma 5 % nuolaida 4 punkte nustatytiems elektros energijos tarifams, jeigu minėti asmenys ir VĮ „Visagino energija" nėra sudarę atskiro susitarimo (sutarties) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo. Ši nuolaida netaikoma, kai nėra laiku atsiskaitoma už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdomi kiti įsipareigojimai VĮ „Visagino energija", susiję su elektros energijos skirstymu ar tiekimu.

Šiame punkte nurodytiems vartotojams taikomi 4 punkto lentelės 4.1.1. ar 4.2.1. ir 4.2.2. papunkčiuose nustatyti tarifai.

11. Tvarkos 4 punkto lentelės 4.1.3 ar 4.2.5 ir 4.2.6 papunkčiuose nustatyti tarifai taikomi gyventojams:

11.1 kurie elektros energiją naudoja savo reikmėms, ir

11.2 per metus sunaudoja 12000 kWh ir daugiau (gyventojų, kurie pasirinkę dviejų laiko zonų (dieninio bei naktinio, šeštadienio ir sekmadienio) tarifus, abiejų laiko zonų elektros energijos sunaudojimas sumuojamas), ir

11.3 kurie yra pateikę raštišką prašymą VĮ „Visagino energija" dėl minėtų tarifų jiems priskyrimo.

12. Gyventojams, kuriems buvo taikomi 4 punkto lentelės 4.1.3 ar 4.2.5 ir 4.2.6 papunkčiuose nustatyti tarifai ir kurie per einamuosius metus sunaudojo mažiau nei 12000 kWh elektros energijos, einamiesiems metams pasibaigus, mokėjimus faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį VĮ „Visagino energija" perskaičiuoja pagal tarifus, galiojusius iki prašymo pateikimo;

13. Gyventojams, atitinkantiems Tvarkos 11 p. reikalavimus, 4 punkto lentelės 4.1.3 ar 4.2.5 ir 4.2.6 papunkčiuose nurodyti tarifai taikomi nereikalaujant naujo prašymo.

 

V. VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS

ANTROSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

14. Antrosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, (įskaitant ir galios transformatorių 0,4 kV šynas), visuomeninės elektros energijos kainos:

 

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

14.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

vienos laiko zonos

ct/kWh

37,5

33,4

30,7

14.2. Dvinaris galios dedamosios ir dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

dieninis

ct/kWh

39,2

34,7

31,9

naktinis, šeštadienio ir sekmadienio

ct/kWh

27,9

25,1

23,2

 

15. Antrosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų, visuomeninės elektros energijos kainos:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

15.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

vienos laiko zonos

ct/kWh

26,8

25,6

24,7

15.2. Dvinaris galios dedamosios ir dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

dieninis

ct/kWh

27,7

26,4

25,5

naktinis, šeštadienio ir sekmadienio

ct/kWh

20,5

19,8

19,1

16. Antrosios grupės vartotojai gali Tvarkos 32 punkte nustatyta tvarka pasirinkti dvinarį galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios arba dvinarį galios dedamosios ir dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifus.

 

VI. VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS

TREČIOSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

 

17. Trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, (įskaitant ir galios transformatorių 0,4 kV šynas), visuomeninės elektros energijos kainos:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

17.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

vienos laiko zonos

ct/kWh

37,5

33,4

30,7

17.2. Dvinaris galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

maksimalių apkrovų

ct/kWh

51,4

44,9

41,2

vidutinių apkrovų

ct/kWh

34,4

30,6

28,2

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis

ct/kWh

27,9

25,1

23,2

minimalių apkrovų

ct/kWh

27,9

25,1

23,2

18. Trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, (įskaitant ir galios transformatorių 0,4 kV šynas), kurių leistinoji naudoti galia 400 kW ir daugiau, visuomeninės elektros energijos kainos:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

18.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

10,0

20,0

vienos laiko zonos

ct/kWh

36,8

30,4

26,6

18.2. Dvinaris galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

10,0

20,0

maksimalių apkrovų

ct/kWh

50,2

41,3

35,6

vidutinių apkrovų

ct/kWh

33,6

27,8

24,4

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis

ct/kWh

27,8

23,1

20,5

minimalių apkrovų

ct/kWh

27,8

23,1

20,5

       

 

Trečiosios grupės vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia 400 kW ir daugiau bei gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, gali rinktis 17 ir 18 punktuose nurodytus tarifų planus.

 

19. Trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų, visuomeninės elektros energijos kainos:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

19.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

vienos laiko zonos

ct/kWh

26,8

25,6

24,7

19.2. Dvinaris galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

maksimalių apkrovų

ct/kWh

36,2

34,3

33,2

vidutinių apkrovų

ct/kWh

24,5

23,5

22,7

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis

ct/kWh

20,5

19,8

19,1

minimalių apkrovų

ct/kWh

20,5

19,8

19,1

 

20. Trečiosios grupės vartotojai Tvarkos 32 punkte nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš šių tarifų:

20.1. dvinarį galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios (18.1. arba 19.1. papunkčiuose nustatytą) tarifą arba

20.2. dvinarį galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios (18.2. arba 19.2. papunkčiuose nustatytą) tarifą.

21. Trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš aukštosios įtampos tinklų, visuomeninės elektros energijos kainos (neįvertinus perdavimo ir galios rezervavimo paslaugų kainų):

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

21.1. Vienos laiko zonos tarifas

ct/kWh

7,93

Sudarant Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su vartotojais, perkančiais elektros energiją visuomeniniais tarifais iš aukštosios įtampos tinklų trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui, šiame punkte nustatytas tarifas netaikomas. Šiuo atveju elektros energijos tarifas susideda iš VĮ „Visagino energija" elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos (nustatytos 23 punkte) ir vidutinės to mėnesio VĮ „Visagino energija" perkamos elektros energijos kainos.

22. Trečiosios grupės vartotojai nepriklausomai nuo tinklo įtampos, iš kurios gaunama elektros energija, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į VĮ „Visagino energija" tinklą  moka - 4 ct/kVArh ir už jos suvartojimą - 2 ct/kVArh.

VII. ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO

PASLAUGOS KAINA

23. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina:

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

23.1. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslauga

ct/kWh

0,21

 

Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina yra įskaičiuota perkant elektros energiją visuomeniniais tarifais. 

VIII. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS

24. Persiuntimo paslauga laisviesiems vartotojams susideda iš perdavimo ir skirstymo paslaugų. 

Laisvieji vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo ir kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo, atsiskaitydami su VĮ „Visagino energija" už elektros energijos persiuntimo paslaugą skirstomaisiais ir perdavimo tinklais, moka:

- perdavimo paslaugos kainą, taikomą skirstomųjų tinklų operatoriui, nustatytą galiojančioje elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų taikymo tvarkoje;

- skirstymo paslaugos kainą, nustatytą šios Tvarkos 25 ar 26 punktuose (priklausomai nuo elektros tinklo įtampos).

25. Elektros energijos skirstymo paslaugos kainos laisviesiems vartotojams, gaunantiems elektros energiją  iš žemosios įtampos elektros tinklų, (įskaitant ir galios transformatorių 0,4 kV šynas) (įvertinus ir skirstymo vidutiniosios įtampos tinklais paslaugos kainą):

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

25.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos  energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

vienos laiko zonos  

ct/kWh

19,2

15,1

12,4

25.2. Dvinaris galios dedamosios ir dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

dieninis

ct/kWh

20,9

16,4

13,6

naktinis, šeštadienio ir sekmadienio

ct/kWh

9,6

6,8

4,9

25.3. Dvinaris galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,5

7,0

14,0

maksimalių apkrovų

ct/kWh

33,1

26,6

22,9

vidutinių apkrovų

ct/kWh

16,1

12,3

9,9

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis

ct/kWh

9,6

6,8

4,9

minimalių apkrovų

ct/kWh

9,6

6,8

4,9

 

26. Elektros energijos skirstymo paslaugos kainos laisviesiems vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų:

Tarifo pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

I planas

II planas

III planas

26.1. Dvinaris galios dedamosios ir vienos laiko zonos  energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

vienos laiko zonos  

ct/kWh

8,5

7,3

6,4

26.2. Dvinaris galios dedamosios ir dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

dieninis

ct/kWh

9,4

8,1

7,2

naktinis, šeštadienio ir sekmadienio

ct/kWh

2,2

1,5

0,8

26.3. Dvinaris galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas:

 

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,2

2,65

5,1

maksimalių apkrovų

ct/kWh

17,9

16,0

14,9

vidutinių apkrovų

ct/kWh

6,2

5,2

4,4

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis

ct/kWh

2,2

1,5

0,8

minimalių apkrovų

ct/kWh

2,2

1,5

0,8

 

27. Laisvieji vartotojai, pasirinkę nepriklausomą tiekėją bei atitinkantys antrosios grupės vartotojų kriterijus (toliau - antrosios grupės laisvieji vartotojai) už elektros energijos skirstymo paslaugą gali pasirinkti atsiskaitymą pagal dvinarį galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios arba dvinarį galios dedamosios ir dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifus.

Antrosios grupės laisviesiems vartotojams, atsiskaitant už elektros energijos persiuntimo paslaugą, už elektros energijos perdavimą perdavimo sistemos operatoriaus tinklais, atsiskaitoma su VĮ „Visagino energija" perdavimo sistemos operatoriaus nustatytais tarifais pagal sutartyje su vartotoju nustatytą leistinąją naudoti galią ir elektros apskaitos prietaisais apskaitytą elektros energijos kiekį.

28. Laisvieji vartotojai, pasirinkę nepriklausomą tiekėją bei atitinkantys trečiosios grupės vartotojų kriterijus (toliau - trečiosios grupės laisvieji vartotojai) už elektros energijos skirstymo paslaugą gali pasirinkti atsiskaitymą pagal dvinarį galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifą arba dvinarį galios dedamosios ir diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifus.

Trečiosios grupės laisviesiems vartotojams, atsiskaitant už elektros energijos persiuntimo paslaugą, už elektros energijos perdavimą perdavimo sistemos operatoriaus tinklais atsiskaitoma su VĮ „Visagino energija" perdavimo sistemos operatoriaus nustatytais tarifais pagal vartotojo objekto maksimalią faktinę savo poreikio per mėnesį valandinę galią  ir elektros apskaitos prietaisais apskaitytą elektros energijos kiekį.

Trečiosios grupės laisvieji vartotojai nepriklausomai nuo tinklo įtampos, iš kurios gaunama elektros energija, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į VĮ „Visagino energija" tinklą moka - 4 ct/kVArh ir už jos suvartojimą - 2 ct/kVArh.

29. Elektros energijos perdavimo paslaugos kainą nustato perdavimo sistemos operatorius.  Jam nustačius naujas kainas, vartotojams nuo jų įsigaliojimo datos taikomos naujos kainos.

30. Laisvieji vartotojai, pasirinkę nepriklausomą tiekėją bei atitinkantys pirmosios grupės vartotojų kriterijus (toliau - pirmosios grupės laisvieji vartotojai) už elektros energijos persiuntimo paslaugą gali pasirinkti atsiskaitymą pagal vienos laiko zonos arba dviejų laiko zonų tarifus, kuriuose įskaičiuota perdavimo paslaugos kaina:

Tarifo pavadinimas

Mato

vnt.

Kaina, gaunantiems elektros energiją:

Vidutiniojoje įtampoje

Žemoje įtampoje

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

30.1. Vienos laiko zonos tarifas gyventojams

ct/kWh

16,0

19,0

23,5

28,0

30.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

 

 

 

 

 

 

dieninis gyventojams

ct/kWh

19,3

23,0

27,7

33,0

naktinis, šeštadienio ir sekmadienio gyventojams

ct/kWh

8,4

10

13,4

16,0

 

IX. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

31. Elektros energijos daliai, kurią vartotojai per jų valdomus tos pačios įtampos elektros tinklus perparduoda pirmosios grupės vartotojams, taikomi Tvarkos 4 punkte nurodyti tarifai, vartotojui apmokant VĮ „Visagino energija" už visą savo leistinąją naudoti galią.

32. Vartotojo pasirinkto tarifo ar/ir tarifo plano keitimas galimas ne dažniau kaip kartą per metus, prieš 15 kalendorinių dienų pateikus prašymą VĮ „Visagino energija". Naujas tarifas ar/ir tarifų planas įsigalioja nuo pirmosios kalendorinės kito mėnesio dienos po prašymo įteikimo VĮ „Visagino energija" arba nuo skaitiklio rodmenų sutikrinimo ar/ir skaitiklio keitimo (perprogramavimo) dienos. Naujiesiems vartotojams tarifas ir/ar tarifų planas laikomas pasirinktu nuo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties (ar priedo) sudarymo su VĮ „Visagino energija" datos.

33. Vartotojams, gaunantiems elektros energiją  iš žemosios įtampos elektros tinklų (išskyrus pirmosios grupės vartotojus), iki šios Tvarkos įsigaliojimo pradžios nepasirinkusiems (pateikiant prašymą VĮ „Visagino energija") vieno iš taikytinų tarifo planų, priskiriamas žemosios įtampos pirmasis ( I ) tarifų planas pagal Tvarkos 17 p.

Vartotojams, kurie VĮ „Visagino energija" buvo pateikę prašymą dėl 400 kW plano (pagal Tvarkos 18 p.) taikymo ir kurie iki šios Tvarkos įsigaliojimo pradžios nepasirinko (pateikiant prašymą VĮ „Visagino energija") vieno iš taikytinų tarifo planų, priskiriamas žemosios įtampos pirmasis ( I ) tarifų planas taikomas vartotojams, turintiems 400 kW ir daugiau leistinosios naudoti galios.

    34. Kai elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, ir jei šalys nesusitarė kitaip, nesutampančiai tinklo daliai, pagal tarpusavyje suderintus duomenis ir VĮ „Visagino energija" patvirtintą metodiką, papildomai apskaičiuojami elektros energijos nuostoliai (kWh), kuriuos apmoka tos tinklo dalies savininkas, priklausomai nuo pasirinkto tarifo ir tarifų plano energijos dedamosios kainos:

- vienos laiko zonos tarifu (antrosios grupės vartotojams);

- vidutinių apkrovų tarifu (trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais);

- vienos laiko zonos tarifu (trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu).

Šis punktas netaikomas pirmosios grupės vartotojams.

35. Viršijus leistinąją naudoti galią, pagal galiojančios redakcijos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, vartotojas papildomai sumoka VĮ „Visagino energija" už viršytą leistinąją naudoti galią (kaip skirtumą tarp faktinės maksimalios mėnesio galios ir leistinosios naudoti galios) pagal trigubą galios dedamosios tarifą (vartotojui taikomo tarifų plano).

36. Vartotojui pageidaujant didinti ar sumažinti leistinąją naudoti galią, leistinoji naudoti galia didinama ar mažinama vadovaujantis galiojančios redakcijos Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklėmis.

37. Vartotojui sumažinus ar padidinus leistinąją naudoti galią, galios dedamoji pagal naują leistinąją galią pradedama skaičiuoti nuo kito ataskaitinio mėnesio pradžios po Elektros energijos pirkimo  - pardavimo sutarties pakeitimo.

38 Vartotojai, kurie gamina elektros energiją ir kurių elektros įrenginiai yra prijungti prie VĮ „Visagino energija" elektros tinklų, apmoka VĮ „Visagino energija" už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2009 m. vasario 1 d.

 

 PATVIRTINTA VĮ „Visagino energija" generalinio direktoriaus 2008-12-31 įsakymu Nr. ĮV-116