Karjera

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

„SĮ „Visagino energija" ieško energijos išteklių vadybininko.

Darbo aprašymas:
SĮ „Visagino energija" energijos išteklių ir resursų ( biokuro, gamtinių dujų) planavimas, pirkimas, tvarkymas, apskaita ir deklaravimas.


Reikalavimai kandidatui:

 • aukštasis universitetinis ( (teisės, ekonomikos srities, techninės, administravimo) arba jam prilygintą išsilavinimą,
 • ne mažesnė kaip 1 metų šioje srityje patirtis,
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office programinis paketas);
 • valstybinės kalbos mokėjimas;
 • rusų kalbos mokėjimas;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus,
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos gamybą, šilumos gamybai naudojamo kuro tiekimą ir apskaitą.
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami iki 2019-06-28, adresu: 407 kab., Dūkšto kel. 17, Karlų k., Visagino sav. Išsamesnė informacija apie atranką teikiama tel. (8 386) 25 919.

Paskelbimo data: 2019-06-13

 

„SĮ „Visagino energija" ieško juristo.
Savivaldybės įmonė „Visagino energija", įmonės kodas 110087517, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas,
skelbia konkursą juristo pareigoms užimti (neterminuota darbo sutartis).

Konkursas skelbiamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo" patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas).

Darbo aprašymas:

 • analizuoti Įmonės ūkinės veiklos teisinį pagrįstumą, nustatyti esamas klaidas, numatyti galimus ūkinių, finansinių, administracinių ir kitų problemų teisinio sprendimo būdus;
 • rengti, tikrinti, nagrinėti bei derinti Įmonės veiklai reikalingas sutartis, įsakymus ir kitus vidaus dokumentus;
 • dalyvauti derybose bei susitikimuose su užsakovais, klientais ir veiklos partneriais;
 • analizuoti Įmonės vidaus dokumentų (instrukcijų, nuostatų, metodikų ir kt.) projektus, juos teisiškai įvertinti ir teikti savo pastabas ir pasiūlymus;
 • kontroliuoti, ar atitinka teisinių norminių aktų reikalavimus darbo santykius reglamentuojantys Įmonės vidaus dokumentai;
 • dalyvauti rengiant ir vykdant Įmonės kolektyvinę sutartį bei sprendžiant darbo ginčus;
 • dalyvauti pirkimų procedūrose pagal priskirtą kompetenciją;
 • pagal išduotą įgaliojimą atstovauti Įmonę teismuose, valstybės valdžios ir savivaldos institucijose, notarų ir antstolių kontorose, teisėsaugos institucijose bei kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
 • atstovaujant Įmonę savarankiškai priimti sprendimus, Įmonės suteiktais įgaliojimais naudotis atsakingai, neviršyti jų, paisyti Įmonės interesų ir veiklos prioritetų;
 • kartu su kitais skyriais ir tarnybomis spręsti Įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimus, esant reikalui, dalyvauti darbuotojų atestacijoje;
 • analizuoti Įmonės santykius su valstybės ir savivaldos institucijomis, kreditoriais ir debitoriais, sutarčių kontrahentais ir reikalui esant juos teisiškai įvertinti;
 • administruoti skolas pagal priskirtą kompetenciją;
 • pagal kompetenciją tirti Įmonės darbuotojų ir kitų institucijų skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, juos analizuoti, rengti atsakymų projektus;
 • informuoti Įmonės padalinių vadovus apie Įmonei aktualius naujai priimtus teisės aktus, jų pakeitimus ir papildymus;
 • teikti išvadas dėl Įmonės kolegialaus valdymo organų sprendimų projektų, reikalui esant dalyvauti Įmonės kolegialių valdymo organų posėdžiuose;
 • dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir avarijas;
 • vadovui paskyrus, dalyvauti komisijų, grupių, projektų veikloje;
 • nuolat gilinti profesines žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;
Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • geros anglų ir rusų kalbos žinios (ne žemesniu kaip B2 lygiu);
 • gerai išmanyti civilinę, civilinio proceso, darbo, administracinę, komercinę teisę;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Windows, Microsoft Office programinis paketas, teisės aktų paieškos informacinės sistemos, teismų informacinės sistemos, elektroninių valdžios vartų sistemos, informacijos rinkmenų prieigos sistemos - juridinių asmenų registro, nekilnojamojo turto registro ir pan.);
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą („B" kategorija);
Privalumai:
 • viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo ir vykdymo patirtis;
 • projektų (įskaitant Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis remiamus) valdymo, kontrolės ir stebėsenos patirtis;

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą).
Pretendentas dokumentus SĮ „Visagino energija" turi pateikti tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://portalas.vtd.lt/lt/juristas-322;588590.html 

Kita informacija:
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2019 m. birželio 25 d.

Pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima SĮ „Visagino energija" generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis);

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti SĮ „Visagino energija" Personalo skyriuje: Dūkšto kel. 17, Visagino sav., Karlų k., el. p. t_lupechina@visaginoenergija.lt, tel. 8 386 25919.

Paskelbimo data: 2019-06-10