Skelbiamas konkursas energijos išteklių vadybininko pareigoms užimti

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

VĮ „VISAGINO ENERGIJA" SKELBIA KONKURSĄ

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ VADYBININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo aprašymas:

 

Vykdyti įmonės įsigyjamų energijos išteklių (dujų, biokuro, šilumos energijos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, rezervinio kuro bei kt.) poreikio planavimą, kiekių ir sąnaudų nustatymą (skaičiavimą), derinimą, apskaitą; energijos išteklių (biokuro, gamtinių dujų ir kt.) kainų pokyčio stebėseną (esant poreikiui - ir kainų, įkainių skaičiavimą) ir tinkamą reikiamos informacijos apie kainas teikimą įmonės vadovams bei atsakingiems asmenims; pirkimų pavedimų teikimus energijos išteklių biržoje pagal įmonės vadovų nurodymus ir laikantis prekybą biokuro biržoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; sutarčių su energijos išteklių tiekėjais sąlygų reikalavimus pagal įmonės vadovų nurodymus; su energijos ištekliais susijusių ataskaitų, pažymų, aktų ir pan. rengimą; reikiamos informacijos apie energijos išteklius rengimą bei jos pateikimą į įmonės tinklalapį įmonėje nustatyta tvarka; visų tinkamai energijos išteklių apskaitai reikalingų dokumentų, skaičiavimo sistemų („Excel" skaičiuoklių) rengimą bei darbą su jomis; darbą su elektroninėmis-internetinėmis energijos išteklių sistemomis (įskaitant, bet neapsiribojant - gamtinių dujų portaluose bei energijos išteklių biržoje „Baltpool").

Vertinti šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo veiksmingumą bei ekonomiškumą, bendradarbiauti su įmonės padalinių vadovais ir atsakingais asmenimis energijos išteklių naudojimo ir įsigijimo klausimais, teikti siūlymus įmonės vadovybei dėl energijos išteklių sąnaudų mažinimo, ekonomiško ir racionalaus jų naudojimo bei taupymo.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 

1. Aukštasis arba aukštesnysis technikos/technologijų mokslo srities išsilavinimas.

2.    Puikios lietuvių kalbos žinios.

3.    Geros rusų kalbos žinios.

5.    Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office, Internetas, el. paštas);

6.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos gamybą, tiekimą, supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos gamybai naudojamo bei rezervinio kuro tiekimą, pirkimą ir apskaitą, prekybą energijos ištekliais, energijos šaltinių rinką ir veiklą joje.

7. Būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis ir mokėti rengti dokumentus.

8.    Asmeninės savybės - analitinis, loginis mąstymas, pareigingumas ir sąžiningumas, reiklumas, atsakingumas, greita orientacija, labai geri bendravimo gebėjimai, gebėjimas dirbti su technine ir teisine informacija, ją tinkamai suprasti bei pritaikyti savo pareigų atlikimui, gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentai konkursui turi pateikti šiuos dokumentus:

1.    Prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma).

2.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (originalai ir kopijos, jei pateikiami asmeniškai personalo skyriui) arba šių dokumentų kopijas patvirtintas notaro (jei dokumentai siunčiami registruotu laišku).

3.    Gyvenimo aprašymą (CV), nurodant savo privalumų sąrašą, dalykines savybes ir įgūdžius.

     Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai į VĮ „Visagino energija" Personalo skyrių (Visagino m. sav., Karlų km., pastatas 3001, 407 kab.) arba siųsti registruotu laišku (a/d Nr. 3, 31002 Visaginas). Ant laiško turi būti nurodyta „Konkursui energijos išteklių vadybininko pareigoms").

     Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu.

     Pretendentų dokumentai priimami iki 2013 m. gruodžio 30 d. 15.00 val.

     Smulkesnė informacija teikiama VĮ „Visagino energija" administracinio pastato personalo skyriuje: Visagino m. sav., Karlų km., 405 kab.. Tel.: 8-386-25919.