Duomenų apsauga

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

VĮ „Visagino energija“, veikianti energijos gamybos ir tiekimo, vandens gamybos ir tiekimo, nuotekų tvarkymo srityse (toliau – Įmonė), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, informuoja apie Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

 

 1. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkymo tikslas.

  1. Įmonė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

   1. Klientų duomenų bazės administravimui (sutarčių su vartotojais sudarymas, vykdymas, sąskaitų išrašymas, apmokėjimas, skolų administravimas, išieškojimas teismine ir neteismine tvarka);

   2. Teikiamų paslaugų, energijos tiekimo ir viešosios geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūros kokybei užtikrinti, operatyviai nustatyti avarijas ir gedimus bei juos likviduoti;

   3. Prašymų ir skundų nagrinėjimui;

   4. Užtikrinti viešąjį interesą, Jūsų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų bei nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, apsaugoti eksploatuojamus objektus nuo poveikio, kuris sutrikdytų energijos ir/ar geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir sukeltų pavojų vartotojų sveikatai, saugumui, išvengti veiklos sutrikdymų.

     

 2. Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

  1. Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir tiekti energijos išteklius bei teikti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais. Įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko klientų:

   1. Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;

   2. Kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;

   3. Duomenis, susijusius su energijos išteklių ir paslaugų teikimu: sutarties numerį, mokėtojo kodą, energijos išteklių ir/ar paslaugų teikimo adresą, informacijos siuntimo adresą, skaitiklių bei daliklių numerius ir rodmenis, sąskaitų, priskaitymų ir mokėjimų duomenis (mokėjimo data, mokėjimo suma, sumų likučiai, mokėjimo būdas), duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą;

   4. Duomenis, gaunamus vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą): bendrai gyvenančių asmenų skaičių ir jų pajamas, vidutines vieno asmens pajamas per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų ar invalidumo pažymėjimą turinčių asmenų skaičių, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinį kodą, taip pat šių  duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų sumas (kompensacijos dydis, data, terminas);

   5. teismo sprendimo datą, bylos numerį, priteistas sumas, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;

   6. asmenų, skambinančių arba kuriems skambinama dėl Įmonės teikiamų paslaugų, pokalbio datą, laiką, trukmę, pokalbio įrašą, telefono numerį, iš kurio skambinta, asmens vardą ir pavardę, kitą informaciją, kurią pats asmuo suteikia;

   7. asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo perimetrą, vaizdo duomenis.

     

 3. Asmens duomenų šaltinis.

  1. Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna:

   1. tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);

   2. įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, teismų (teismo sprendimo data, bylos numeris, priteistos sumos), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);

   3. vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi – iš Visagino savivaldybės socialinės paramos skyriaus (pažyma apie teisę į kompensaciją – vardas, pavardė, vidutinės mėnesinės pajamos, kompensacijos dydis, kartu gyvenančių asmenų skaičius, data, terminas). Duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu;

   4. vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi – iš kitų asmenų, tvarkančių asmens duomenis, pvz. VĮ Registrų centras, VĮ Ignalinos atominė elektrinė ir pan.

     

 4. Asmens duomenų gavėjai.

  1. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Įmonė yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Teisės normos numato atvejus, kai teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę turi būti gaunami teisės normose nustatyti leidimai.

  2. Duomenys apie klientui pritaikytą kompensaciją (vardas, pavardė, bendrai gyvenančių asmenų skaičius, suteiktos paslaugos, paslaugų kaina, kompensacijos dydis, laikotarpis, už kurį pritaikyta kompensacija) teikiamoms paslaugoms teikiami Visagino savivaldybės socialinės paramos skyriui. Duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

  3. Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės normų nustatyta tvarka vadovaujantis Įmonės patvirtintomis duomenų saugos ir duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimus ir sprendžiant kitus ginčus su vartotojais. Tais atvejais, kai sudaromos sutartys su socialinio būsto nuomininkais, asmens duomenys apie įsiskolinimą už paslaugas (vardas, pavardė, kliento kodas, adresas, skolos dydis, terminai, delspinigiai, taip pat kita su įsiskolinimu susijusi informacija) teikiami socialinio būsto savininkui – Visagino savivaldybės administracijai. Įmonė gali teikti klientų, kurie yra skolingi, duomenis skolų išieškojimo įmonėms tik tuo atveju, jeigu klientas pažeidžia su juo sudarytos sutarties ir/ar teisės normomis nustatytas mokėjimo sąlygas.

  4. Įmonė turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. apmokėjimų, sąskaitų išrašymo ir tvarkymo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas.

  1. Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi Įmonės vidaus taisyklių nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Įmonės įgalioto darbuotojo. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

  1. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Įmonė įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, sunaikinami taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

 

 1. Jūsų teisės

  1. Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių klausimų galite kreiptis į Įmonę el. paštu visagino_energija@visaginoenergija.lt . Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų terminą. Taip pat, dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo galite kreiptis tiesiogiai į Įmonėje paskirtą duomenų apsaugos pareigūną – Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir tuo, kad Įmonės veikla atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, el.paštu duomenu.apsauga@protego.lt arba tel. nr. +370 694 90 339. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo taip pat galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis turi būti naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų. Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Įmonė, teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

  2. Laikantis Reglamento nuostatų, įmonė turi galiojančias tvarkas ir taisyklės, kuriose aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, saugumas, duomenų subjektų teisės ir kt. Daugiau apie tai, kaip Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis galite sužinoti Įmonės interneto svetainėje adresu www.visaginoenergija.lt