Teisinė informacija

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti


 

BENDRI DOKUMENTAI

 

1.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

2.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240

3.

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas, 1996-07-09 Nr. I-1452

4.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884

5.

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų  namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, 1995-02-21 Nr. I-798

6.

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-06 Nr. IX-574

7.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, 1994-11-10 Nr. I-657

  
 

Geriamojo vandens sektorius

 

1.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, 2006-07-13 Nr. X-764

2.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas, 2001-07-10 Nr. IX-433

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės,  Žin., 2007-02-13 Nr. 19-742

4.

Nuotekų tvarkymo reglamentas, TAR, 2015-01-05, Nr. 74

5.

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, Žin., 2007-02-08 Nr. 17-636

6.

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, Žin., 2007-02-08 Nr. 17-637

7.

Lietuvos higienos norma HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai", Žin., 2003-08-13, Nr. 79-3606

8.

Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai, TAR, 2015-06-30, Nr. 10488

  
 

Šilumos  sektorius

 

1.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, 2003-05-20 Nr. IX-1565

2.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Žin., 2010-10-28, Nr. 127-6488

3.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, Žin., 2012-09-11, Nr. 106-5397

4.

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, Žin., 1999-12-30, Nr. 112-3270

5.

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, Žin., 2010-07-15, Nr. 84-4442

6.

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, Žin., 2010-04-15, Nr. 43-2084

7.

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas", Žin., 2009-12-31, Nr. 159-7219

8.

Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, Žin., 2004-11-20, Nr. 168-6214

  
 

Visagine taikomi šilumos paskirstymo metodai, atitinkantys pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus:

 

1.

Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-180.

2.

Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-184.

3.

Kitus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus galima rasti interneto svetainėje www.regula.lt .