УСЛУГИ

Įmonės teikiamomis šilumos energijos, karšto ir šalto vandens tiekimo paslaugomis naudojasi beveik 11 tūkst. buitinių vartotojų ir daugiau negu 300 pramonės ir komercinių vartotojų. Paslaugos teikiamos Visagino m. gyventojams bei kitiems vartotojams, kurie yra Visagino savivaldybės teritorijoje, iš jų stambiausias vartotojas yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

Kaina  

Šilumos, karšto bei šalto vandens pristatymą vartotojams užtikrina inžineriniai tinklai. Įmonė eksploatuoja 82,8 km vandentiekio tinklų; 68 km kanalizacijos tinklų; 111 km šilumos tinklų (55,5 km dvigubų vamzdynų), nutiestų požeminiu būdu pereinamajame ir nepereinamuosiuose kanaluose; 11,9 km ilgio užmiesčio lietaus nuotekų tinklų.

Geriamasis vanduo išgaunamas iš Šventosios–Upninkų 80-100 m gylio vandeningo sluoksnio. Šiuo metu iš esamų 18 artezinių gręžinių 8 yra užkonservuoti. Padidėjus vandens poreikiui juos galima eksploatuoti. Požeminis vanduo, kuriame yra iki 3 mg/l bendros geležies, yra gerinamas nugeležinimo įrenginiuose. Įrenginių pajėgumas yra 13,44 tūkst. m3 per parą. Šiuo metu apkrova yra nuo 3 iki 6 tūkst. m3 per parą.  Geležiai šalinti nenaudojamos jokios cheminės medžiagos.

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989, 4 punktu, informuojame, kad nuo 2020 m. vasario 1 d. Visagino savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,025 m3.

Nuotekas iš miesto ir Ignalinos atominės elektrinės teritorijos surenka penkios siurblinės. Visagino miesto nuotekų valymo įrenginių maksimalus pajėgumas yra 6,325 tūkst. m3 per parą.

Išvalytos nuotekos išleidžiamos į patį didžiausią šalies ežerą Drūkšius, todėl nuotekų valymo kokybė yra aukšta. Nuo pat valymo įrangos paleidimo valoma dviem būdais - mechaniškai ir biologiškai. Vandens kokybę ir nuotekų teršalus nuolat tikrina Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, kurią atestavo Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisija. Laboratorija kontroliuoja, kad geriamasis vanduo ir leidžiamos nuotekos atitiktų higienos normų reikalavimus.


CHEMINIŲ IR MIKROBIOLOGINIŲ VANDENS ANALIZIŲ ĮKAINIAI

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Vieno bandinio įkainis, Eur

 

1. Mikrobiologiniai tyrimai

 

1.1

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)

6,08

1.2

Žarniniai enterokokai

6,66

1.3

Koliforminės bakterijos

6,37

1.4

Kolonijas sudarantys vienetai

4,92

 

2. Fizikiniai cheminiai tyrimai

 

2.1

Kvapas

0,87

2.2

Skonis

0,87

2.3

Skaidrumas

0,87

2.4

Spalva:

 

2.4.1

Geriamasis, paviršinis vanduo

5,21

2.4.2

Nuotekos

0,87

2.5

pH

2,32

2.6

Elektros laidis

2,32

2.7

Šarmingumas

1,74

2.8

Drumstumas

3,19

2.9

Aktyvusis chloras (SVP Nr. 80VD-(3,31)-78

3,48

2.10

Laisvasis ir bendrasis chloras (vartojant N, N -1,4-fenilendiaminą)

4,34

2.11

Bendrasis kalcis ir magnis

3,19

2.12

Kalcis

3,19

2.13

Aliuminis

7,24

2.14

Manganas (vartojant formaldoksimą)

6,61

2.15

Bendroji geležis

4,34

2.16

Fluoridas

3,48

2.17

Amoniakas, amonio jonai

5,21

2.18

Nitritai

4,34

2.19

Nitratai (vartojant 2,6 dimetilfenolį)

6,08

2.20

Nitratai (vartojant sulfosalicilo rūgštį)

4,92

2.21

Bendrasis azotas (Kjeldalio metodas)

11,87

2.22

Bendrasis azotas (mineralizuojant peroksodisulfatu)

10,14

2.23

Fosfatai

6,08

2.24

Bendrasis fosforas

6,37

2.25

Sulfatai

4,34

2.26

Chloridai

5,79

2.27

Bendrasis chromas

7,82

2.28

Cinkas

7,24

2.29

Permanganato indeksas, permanganatinė oksidacija

5,50

2.30

Cheminis deguonies suvartojimas

9,85

2.31

Biocheminis deguonies suvartojimas

6,08

2.32

Skendinčiosios medžiagos, sausa liekana

8,11

2.33

Detergentai

8,98

2.34

Naftos produktai

11,58

3.

Vandens bandinio ėmimas

1,45

4.

Transporto sąnaudos bandinių ėmimui (1 km rida)

0,41

Įkainiai nustatyti generalinio direktoriaus 2006 sausio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-8 „Dėl vandens analizių įkainių" *.

*Pakeistas vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo", III, IV skyriais.