ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Pateikiame atsakymus į dažniausius klausimus, jei neradote atsakymo, kreipkitės el. paštu visagino_energija@visaginoenergija.lt arba supildykite žemiau esančią užklausos formą.

Kur reikia kreiptis dėl vandens skaitiklių įrengimo?
Reikėtų kreiptis į apskaitos prietaisų specialistus telefonu (8 386) 71132
Kur galima pasiteirauti dėl sąskaitų už paslaugas apmokėjimo?
  • Gyventojai dėl apmokėjimo gali pasiteirauti telefonu (8 386) 73219
  • Įmonių ir įstaigų atstovai telefonu (8 386) 71175
Informacija apie šilumos šildymui pajungimą ir atjungimą gyvenamiesiems namams
Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 oC, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 oC. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 42:2009, pagal kurią buto oro temperatūra turi būti 18-22 °C. Vartotojai turi teisę LR Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant paminėtos higienos normos. Sprendimą priima vartotojų dauguma. Vartotojams nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, tai yra – ne šildymo sezono laikotarpiu, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui (galima pateikti tiesiogiai į Komercijos tarnybą adresu Taikos pr. 15, 101 kab. arba skenuotą sprendimą elektroniniu paštu visagino_energija@visaginoenergija.lt), o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Šildymo sezono laikotarpiu sprendimų įgyvendinimui tiekėjo leidimas nereikalingas. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga organizuoja Valdytojas (bendro naudojimo objektų administratorius arba daugiabučio namo butų savininkų bendrija).
Kur reikia kreiptis dėl atviro šulinio?
Pastebėjus visiškai neuždengtus šulinius arba tinkamai neuždengtų šulinių dangčius (su SĮ „Visagino energija" logotipais ar pažymėtais oranžinės, raudonos, mėlynos ir žalios dangčio spalvos) prašome pranešti telefonu 8 (386) 71132 arba 8 656 09 713.
Kaip registruotis el. aptarnavimo sistemoje?
El. aptarnavimo sistemoje galima registruotis pagal atmintinėje pateiktą instrukciją.
Kada pradedamas ir baigiamas šildymo sezonas ?
Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų (vaikų darželių, lopšelių, mokymosi įstaigų, ligoninių ir pan.) šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu. Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas, nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba Valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimą dėl pastato šildymo kitu laiku, negu savivaldybės nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.
Kokia yra šilumos kainų nustatymo procedūra?

​Šilumos kainų nustatymo procedūrą šilumos tiekėjui realizuojančiam ne mažiau 10 GWh, reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnis bei Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, nuostatos, kuriose įtvirtinta, kad:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT):
• nustato šilumos bazinę kainą* (Įstatymo 32 straipsnio 6 dalis);
• derina perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus (Įstatymo 32 straipsnio 8 dalis);
• vienašališkai nustato šilumos kainų dedamąsias (Įstatymo 32 straipsnio 7 ir 9 dalys) savivaldybei laiku nenustačius šilumos kainos dedamųjų arba savivaldybei nepašalinus nustatytų pažeidimų.

Savivaldybių tarybos:
• nustato konkrečias šilumos kainos dedamąsias (Įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktas ir 8 dalis);
• teikia Tarybai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas dėl ūkio subjekto parengto bazinės kainos projekto (Įstatymo 32 straipsnio 6 dalis).

Šilumos tiekėjai:
• apskaičiuoja, atsižvelgdami į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilumos kainas, ir viešai skelbia galutines šilumos kainas (Įstatymo 32 straipsnio 16 dalies 2 punktas).

* Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, nustatyta ne trumpesniam nei 3 ir ne ilgesniam kaip 5 metų reguliavimo periodui. Šį laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar Įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.