Sutarčių sudarymas

NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMAS

Informacija dėl techninių prisijungimo sąlygų gavimo

Paraiškos priimamos ir prisijungimo sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra pateikti visi paraiškų formoje nurodyti dokumentai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise);
 • statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai);
 • daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas (kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis);
 • statinių (patalpų, butų)kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai sprendiniai, pasiūlymai (jei tokie buvo rengiami);
 • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ir / ar pastatais (esamais, projektuojamais);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą.


  ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS

  NAUJŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REIKALAVIMAI

Sutartys privatiems klientams

Su daugiabučių namų butų (patalpų) savininkais (nuomininkais) sutartys sudaromos UAB „Visagino energija" Komercijos tarnyboje, 101 - 103 kabinetuose adresu Taikos pr. 15.

Sutartis su tiekėju gali pasirašyti patalpų savininkas, jo įgaliotas asmuo arba patalpų nuomininkas pagal patvirtintą nuomos sutartį. Atvykstant sudaryti sutarties reikia turėti asmens tapatybę ir buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus arba buto nuomos sutartį. Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 386) 73 219.

Kol nepasirašytos energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja:

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2012, Nr. 106-5397)

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (TAR, 2015-09-21, Nr. 14024)

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (Žin., 2010, Nr. 127-6488, 8 priedas).

 

ŠILUMOS VARTOJIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

GERIAMOJO VANDENS BEI NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Sutartys įmonėms

Su juridiniais vartotojais, taip pat su fiziniais asmenimis-negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) savininkais sutartys sudaromos UAB „Visagino energija" Komercijos tarnyboje, 202, 205 kabinetuose adresu Taikos pr. 15. Čia taip pat  galima susipažinti su energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutarčių tekstais.

Sutartis su tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas. Atvykstant sudaryti sutartis reikia turėti šiuos duomenis: juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita, pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, jei pasirašomos sutartys su nuomininku -  patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija bei savininko sutikimas tiesioginių sutarčių su tiekėju sudarymui. Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 386)  71 164.

Kol nepasirašytos energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2012, Nr. 95-4878), ir Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (TAR, 2015-09-21, Nr. 14024).