Šilumos įrenginių prijungimas prie perdavimo tinklų

  • Titulinis
  • Šilumos įrenginių prijungimas prie perdavimo tinklų

1. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas. Vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių, prašymą turi suderinti su to pastato savininku."

2. Savivaldybės institucija, gavusi vartotojo prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jį pateikia vartotojui (Taisyklių 4 priedas).

3. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401).

4. Jeigu pastato šildymo ar karšto vandens sistema įrengiama keliais etapais, vartotojas ar valdytojas prisijungimo sąlygas turi gauti kiekvienam statybos etapui atskirai.

5. Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

6. Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

7. Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.

8. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto akto-pažymos pasirašymo datos. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.