Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas

  • Titulinis
  • Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas

Parengtas ir pateiktas tvirtinti  Visagino savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Visagino savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB „Visagino energija“, Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, 31002 Visaginas, tel. (8 386) 25901, faksas (8 386) 60840, el. paštas: visagino_energija@visaginoenergija.lt, interneto svetainė https://www.visaginoenergija.lt.

Plano rengėjas – UAB “Aukštaitijos matininkų biuras”, Jaunystės 11-51, LT-31232 Visaginas, ambiuras@ambiuras.lt.

Plano rengimo pagrindas – UAB „Visagino energija“ ir UAB “Aukštaitijos matininkų biuras” 2022 m. rugpjūčio 5 d. paslaugų sutartis Nr. (7.1) 26PS-36.

Plano tikslas – įgyvendinti SŽNS įstatymo reikalavimus, kurie numato, kad jeigu iki SŽNS įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos šiame SŽNS įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame SŽNS įstatymo nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose. Todėl yra rengiamas Visagino savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Daugiau informacijos 
Visagino savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas