Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos kokybės politika

  • Titulinis
  • Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos kokybės politika

UAB „VISAGINO ENERGIJA“

CHEMIJOS IR BAKTERIOLOGIJOS LABORATORIJOS

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

Uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ Chemijos ir bakteriologijos laboratorijoje yra įdiegta vadybos sistema atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“.

Kietojo biokuro tyrimus atliekančios laboratorijos kokybės politika suderinta su Įmonės kokybės  politika ir nurodo gaires kokybės tikslams nustatyti.

Kokybės tikslas – užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą ir tikslumą, pateisinti užsakovų lūkesčius ir pasitikėjimą.

Siekdama šio tikslo, laboratorija vykdo:

-        LST EN ISO/IEC 17025 standarto 6.1. p. reikalavimus ir užtikrina: tinkamas patalpas ir aplinkos sąlygas tyrimams atlikti; reikalingą įrangą, tinkamą jos techninę priežiūrą ir eksploatacijos sąlygas; nuolatinį darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

-        LST EN ISO/IEC 17025 standarto 4 sk. reikalavimus ir užtikrina: atliekamų tyrimų, jų rezultatų ir kitos informacijos, susijusios su užsakovu, slaptumą. Laboratorija laikosi informacijos neskelbimo politikos.

-        užtikrina kokybės sistemos, atitinkančios LST EN ISO/IEC 17025 standarto 8 skyriaus reikalavimus, veikimą.

Laboratorija vadovaujasi kokybės politika, užtikrinančia gerą profesinę praktiką, bešališkumą ir kokybišką tyrimų atlikimą.

Kokybės politiką privalo vykdyti visi laboratorijos darbuotojai. Kokybės politikai įgyvendinti ir kokybės tikslams pasiekti įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri yra aprašyta kokybės vadybos dokumentuose. Laboratorijoje kokybės vadybos sistema yra įdiegta pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 8 sk. 8.1.2 p. A variantą, atitinka jo reikalavimus ir apima: vadybos sistemos dokumentus, vadybos sistemos dokumentų valdymą, įrašų valdymą, veiksmus, susijusius su rizika ir galimybėmis, gerinimą, galimybių įgyvendinimą, vidinius auditus, vadovybės vertinamąsias analizes.