Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba


2020 m. lapkričio 24 d. buvo pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšųkaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.2-LVPA-K-110-03-0001 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ sutartis

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6 309 678,00 Eur (šeši milijonai trys šimtai devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai).

Projekto vykdytojui projekto įgyvendinimui skiriama iki 3 785 806,00 Eur (trijų milijonų septynių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų šešių eurų) lėšų iš ES Sanglaudos fondo.

Projekto esmė – UAB „Visagino energija“ siekia Šiluminės katilinės teritorijoje adresu Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino sav. pastatyti naują 1,25 MW elektros galios ir ne mažiau kaip 6,8 MW maksimalios šilumos galios didelio efektyvumo kogeneracinę biokuro elektrinę, tokiu būdu sumažinant priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų kainų, mažinant šilumos vartotojams tiekiamos šilumos energijos kainų augimo tempą, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir išlaikant centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos konkurencingumą bei aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą, įgyvendinant bendrovės strateginiuose planuose keliamus tikslus.

Projektas atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių, akcentuojama kogeneracijos ir centralizuoto šilumos tiekimo svarba didinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą.

Planuojama, kad naujoji kogeneracinė elektrinė gamins apie 56 GWh šilumos energijos ir apie 10,3 GWh elektros energijos per metus. Šilumos gamyba kogeneracinėje elektrinėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o šiltuoju metų laikotarpiu padengs visą Visagino CŠTS šilumos energijos poreikį, kas leis stabilizuoti šilumos kainą galutiniam vartotojui. Pagamintą elektros energiją (išskyrus sunaudojamą kogeneracinės elektrinės savoms reikmėms) planuojama parduoti rinkos sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o jeigu bus sudaryta teisinė galimybė – panaudoti visų bendrovės objektų / gamybinių padalinių maitinimui, taip mažinant atitinkamų paslaugų savikainą, o tuo pačiu – ir kainą.

Įgyvendinus Projektą bus pasiekti šie rezultatai:

1. Prisidėta prie Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos, įrengiant 1,25 MW elektros galios kogeneracinę elektrinę Visagino mieste.

2. Įrengta didelio efektyvumo biokuru kūrenama kogeneracinė elektrinė, kurios pagalba siekiama sumažinti pirminės energijos vartojimą, bei didinti AEI naudojimą šilumos ūkio sektoriuje.

3. Siekiant mažinti elektros energijos importą į Lietuvos Respubliką, minėta kogeneracinė elektrinė pagamintą elektros energiją tieks į UAB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 kV įtampos tinklus.

4. Bus prisidėta prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Įgyvendinus projektą bus dar mažiau naudojama gamtinių dujų, numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų sumažėjimas apie 6 981 t. CO2 per metus.